فرم ثبت اطلاعات

واحدهای برج فناوری هرمز

 • مشخصات تکمیل کننده فرم

 • اطلاعات شرکت / هسته مستقر در برج فناوری هرمز

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Max. file size: 5 MB.
   لوگو با کیفیت مناسب و بدون پسزمینه باشد!
  • فایل ها را به اینجا بکشید
   Max. file size: 50 MB.
    دقت کنید که نام هر فایل که بارگذاری می‌کنید، نام همان خدمت یا محصول درون تصویر باشد.
   • اطلاعات تماس با شرکت / هسته

   • فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 50 MB.
     * توجه: عکس‌های مربوط به خود را با کیفیت مناسب و به صورت مربع و حداقل چهار عدد ارسال کنید.