فراخوان طراحی و زیبا سازی محیط فولاد هرمزگان

از مهندسین، طراحان و دانشجویان دعوت می شود تا با توجه به نقش فولاد هرمزگان در کشور، طرح های خلاقانه و نوآورانه ای را برای بهبود محیط کار ارائه دهند.

محور های فراخوان

طراحی المان درون محیط فولاد هرمزگان
طراحی المان درون شهری، مرتبط با فولاد هرمزگان
طراحی فضای سبز محیط فولاد هرمزگان
طراحی سردر ورودی فولاد هرمزگان

جایزه طرح اول

جایزه طرح دوم

جایزه طرح سوم

۲۵ میلیون تومان

۲۰ میلیون تومان

۱۵ میلیون تومان

ثبت نام

"(ضروری)" indicates required fields

زمینه شرکت در فراخوان(ضروری)